നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനകീയവികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്- മുഖ്യമന്ത്രിപിണറായി വിജയൻ

നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനകീയവികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു.…