നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനകീയവികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ്- മുഖ്യമന്ത്രിപിണറായി വിജയൻ

Spread the love

നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ജനകീയവികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് പ്രഖ്യാപനം നിർവഹിച്ചു. സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിംഗ് വഴി ദാരിദ്ര്യനിര്‍മ്മാര്‍ജനവും സാമ്പത്തികസുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ കൂടുതല്‍ മികവുറ്റതാക്കാൻ സാധിക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ അര്‍ഹരായവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഇത് വഴി കഴിയും. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലെയും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
സർക്കാരിന്റെ വികസനപരിപാടികളുടെ നടത്തിപ്പിന് മുകളിലുള്ള നിരന്തരമായ പൊതുപരിശോധന ഏതൊരു പ്രബുദ്ധസമൂഹത്തിന്റെയും അവകാശമാണ്. ഉന്നത ജീവിതനിലവാരമുള്ള സമൂഹമായി കേരളത്തെ മാറ്റിത്തീർക്കാനുള്ള എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ വികസനശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് പ്രഖ്യാപനം.