സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിൽ ദേശീയ ത്രിദിന ശാസ്ത്ര സദസ്സ് 28.02.2023 തുടങ്ങും

ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ സംസ്കൃതം വ്യാകരണ വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മേൽപ്പുത്തൂർ നാരായണ ഭട്ടതിരി സ്മാരക ദേശീയ ത്രിദിന ശാസ്ത്ര സദസ്…