സ്കൂൾ ശുചീകരണ യജ്‌ഞം ആരംഭിച്ചു;എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്ന് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി

ഫെബ്രുവരി 21ന് മുഴുവൻ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായി സ്കൂളുകൾ ശുചിയാക്കുന്ന യജ്‌ഞം ആരംഭിച്ചു. ഇന്നും നാളേയുമായാണ് സ്കൂളുകൾ ശുചിയാക്കുന്നത്. പൊതു…