സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമുകളും ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂമും

post

തിരുവനന്തപുരം: 9188610100,1077, 0471 2733433 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

7592939426, 7592949448 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

കൊല്ലം: 0474 2797609, 8589015556 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

7592003857, 0474 2794009 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

പത്തനംതിട്ട: 0468 2322515, 0468 2228220, 9188294118 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

8547715558 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

ആലപ്പുഴ: 0477 2239999, 0477 2238642 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

7594041555, 7594041566, 8592900065 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

ഇടുക്കി: 0486 2232220, 0486 2233118, 18004255640 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

8281499837, 8281499388 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

കോട്ടയം: 9188610014, 9188610016, 0481 2583200, 0481 2566100, 0481 2566700, 0481 2561300 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

0481 2567390, 0481 2568008, 8075883054 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

എറണാകുളം: 0484 2368702, 0484 2368802, 0484 2368902(കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

7594046165 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

തൃശൂര്‍: 9400066921, 9400066922, 9400066923, 9400066924, 9400066925, 9400066928 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

9400063430, 7034099935 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

പാലക്കാട്: 0491 2510583, 0491 2510575, 0491 2510576, 0491 2510574, 0491 2510577 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

8848902376, 0491 2510603, 0491 2510600 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

മലപ്പുറം: 0483 2737858, 0483 2737857, 0483 2733251, 0483 2733252, 0483 2733253 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

0483 2952950 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

കോഴിക്കോട്: 0495 2371471, 0495 2376063, 0495 2378300 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

7594001419, 7594001485 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

വയനാട്: 04936 202343, 04936 202375, 8590902880 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

9526831678 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

കണ്ണൂര്‍: 9400066616, 0497 2700194, 0497 2713437 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

8281599687, 8589978401, 8589978402, 8589978403, 8589978404, 8589978405 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

കാസര്‍കോട്: 9946000493, 9946000394, 9946000293 (കോവിഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം)

9645002811 (ഓക്സിജന്‍ വാര്‍ റൂം)

ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറുകള്‍:

ദിശ: 1056

സ്റ്റേറ്റ് എമര്‍ജന്‍സി ഓപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍: 1070 & 1079

ജില്ല എമര്‍ജന്‍സി ഓപ്പറേഷന്‍ സെന്റര്‍: 1077

 

Leave Comment