കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷൻ കൂടുതൽ മികവോടെ മുന്നോട്ട് – മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷൻ കൂടുതൽ മികവോടെ മുന്നോട്ട്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തു മാത്രം പൂർത്തികരിച്ചത് 50,650 വീടുകളാണ്. ഇതോടെ മൊത്തം വീടുകളുടെ എണ്ണം 3,13,725 ആയി. 9,521 കോടി രൂപ ഇതുവരെ പദ്ധതിയ്ക്കായി ചെലവഴിച്ചു. 2.5 ലക്ഷം ഭൂരഹിതർക്ക് ഭൂമി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നടപ്പാക്കുന്ന ‘മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ്’ ക്യാമ്പെയ്നും വിജയപൂർവ്വം മുന്നേറുകയാണ്. ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതുവരെ 1766.311 സെന്റ് ഭൂമി ഈ പദ്ധതി വഴി ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു.

എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടം സ്വന്തമായുള്ള നാടെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേയ്ക്ക് കേരളം നടന്നടുക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരുടേയും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തി ആ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സാക്ഷാൽക്കരിക്കാം.

Leave Comment