എൻഡോസൾഫാൻ സെൽ: മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചെയർമാൻ

എൻഡോസൾഫാൻ ജില്ലാതല സെല്ലിന്റെ ചെയർമാനായി പൊതുമരാമത്ത്- ടൂറിസം-യുവജനകാര്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസിനെ നിയമിച്ചു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ദുരിതനിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള സെല്ലാണിത്.

Leave Comment