റോക്ക് ലാൻഡ് ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ചിന്റെ ഫാമിലി നൈറ്റ് ജനുവരി ഏഴിന്‌

ന്യു യോർക്ക്: റോക്ക് ലാൻഡ് ഹോളി ഫാമിലി ചർച്ചിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് – ന്യൂഇയർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഫാമിലി നൈറ്റ്…